Skip to main content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1  Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Buon Appetito aanvaardt en deze door Buon Appetito wordt bevestigd door een zogenoemde "bevestiging van boeking".

ARTIKEL 2 Prijs en drankjes

Buon Appetito hanteert een vast bedrag per deelnemer aan het arrangement, waarbij de te nuttigen drankjes niet zijn inbegrepen tenzij anders aangegeven. Genuttigde drankjes worden afgerekend op basis van de gehanteerde tarieven tijdens het evenement. De door de deelnemers aan het evenement te nuttigen drankjes worden geturfd en per genuttigd drankje of fles (achteraf) in rekening gebracht.

ARTIKEL 3  Wijze van facturering en betaling

Bij het sluiten van de overeenkomst worden de totale kosten van het evenement door Buon Appetito begroot, welk bedrag door een zakelijke opdrachtgever uiterlijk tien werkdagen na versturing van de factuur dient te worden voldaan.

Particuliere opdrachtgevers dienen vooraf te betalen en uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de bevestiging van de reservering. Deze reservering vervalt automatisch indien de betaling binnen deze termijn niet ontvangen is. Contant betalen of pinnen is niet mogelijk.

Genuttigde drankjes tijdens het evenement die geen deel uitmaken van het arrangement overeenkomstig artikel 2 dienen direkt tijdens het evenement te worden voldaan.

ARTIKEL 4 - Aansprakelijkheid

4.1

Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan de kookworkshop en Buon Appetito is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bereiden en nuttigen van de gerechten.

4.2

Buon Appetito is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Buon Appetito.

4.3

Indien en voor zover Buon Appetito om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

4.4

Buon Appetito is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

4.5

Buon Appetito is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van een annulering gedaan door Buon Appetito.

ARTIKEL 5 - Annulering van de overeenkomst

5.1

Het door de opdrachtgever aan Buon Appetito opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden mits de annulering van de workshop of het aantal deelnemers plaats vindt uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde leveringsdatum en Buon Appetito nog geen met de opdrachtgever overeengekomen uitgaven heeft gedaan. In dat laatste geval is opdrachtgever verplicht tot het schadeloosstellen van genoemde uitgaven.

5.2.

Bij annulering van de gehele workshop of bij een vermindering van het aantal deelnemers tussen dertien en acht dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Buon Appetito te betalen.

5.3.

Bij annulering van de gehele workshop of bij een vermindering van het aantal deelnemers zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden de gehele reserveringswaarde aan Buon Appetito te betalen.

5.4

Buon Appetito is te allen tijde gemachtigd een workshop te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld door ziekte of te weinig deelnemers. Deelnemers worden daar direct van op de hoogte gebracht.

5.5

Indien bepaalde producten van het voor afgesproken menu van een kookworkshop niet voorradig zijn behoudt Buon Appetito zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

ARTIKEL 6 - Voedselallergieën

6.1

De opdrachtgever is verplicht om eventuele voedselallergieën van deelnemers door te geven uiterlijk zeven dagen voor aanvang van een workshop. De opdrachtgever is tevens verplicht aan te geven hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn bij het manifesteren van de allergie.

6.2

Buon Appetito zal al het mogelijke doen om zo veel mogelijk rekening te houden met de opgegeven voedselallergieën zonder dat hier een verplichting uit volgt waar de opdrachtgever aanspraak op kan maken.

6.3

Buon Appetito is te allen tijde gerechtigd om een deelnemer met een voedselallergie te weigeren indien zij het risico te groot acht op ernstige gevolgen voor de gezondheid van deze deelnemer.

6.4

Alle deelnemers met een voedselallergie nemen op eigen risico deel aan de kookworkshop en Buon Appetito is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een voedselallergie (zowel gemeld als ongemeld).

Buon appetito ed a presto!